نام بانکشماره کارتشماره حسابشماره شبابه نام
بانک پاسارگاد5022-2910-8819-49133908000-10806050-11305-7003-9080-0108-0605-0101علی محمدی فرد
بانک ملی6037-9971-7133-901403332-6303-5008500170000000333263035008علی محمدی فرد
بانک ملت6104-3379-1669-70384227-3269-92200120010000004227326992علی محمدی فرد
بانک پارسیان6221-0610-7667-3898800-1638565-3460540102780001638565003علی محمدی فرد

میتوانید مبالغ خود را به یکی از شماره حساب های زیر واریز نمایید و سپس طی تماس تلفنی به واحد مالی، اطلاع دهید.